B-Wurf

Chily vom Herrenholz x Xawo vom Herrenholz
Wurftag: 28.11.2012
Wurfstärke: 5/3