D-Wurf

Chily vom Herrenholz x Fellow vom Herrenholz
Wurftag: 22.05.2016
Wurfstärke: 2/6